in samenwerking met 
Noordhoff

Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Werkwoorden | sterke werkwoorden

Soms wijkt de verleden tijd of het voltooid deelwoord van een werkwoord af van de regelmaat die we zien bij zwakke werkwoorden. We spreken dan van onregelmatige en sterke werkwoorden

Er bestaan onderverdelingen in sterk, onregelmatig en half-onregelmatig, maar wij zetten liever alle niet-regelmatige werkwoorden in één overzicht. Dan hoef je minder te zoeken. Beter Spellen denkt liever vanuit de praktijk, niet vanuit de theorie.

 

Hieronder staat een overzicht van vaak gebruikte werkwoorden, waarvan de meeste sterke werkwoorden zijn. De lijst is niet compleet.

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 • aanbidden - aanbad - aanbeden
 • aanbieden - bood aan - aangeboden
 • aanheffen - hief aan - aangeheven
 • aansteken - stak aan - aangestoken
 • aanraden - ried aan (of: raadde aan) - aangeraden
 • aanwijzen - wees aan - aangewezen
 • afbreken - brak af - afgebroken
 • aflopen - liep af - afgelopen
 • afraden - ried af (of: raadde af) - afgeraden
 • afschrikken - schrikte af - afgeschrikt
 • afsnijden - sneed af - afgesneden
 • aftreden - trad af  - afgetreden
 • bedenken - bedacht - bedacht
 • bederven - bedierf - bedorven
 • bedriegen - bedroog - bedrogen
 • beginnen - begon - begonnen
 • begraven - begroef - begraven
 • besluiten - besloot - besloten
 • bestrijden - bestreed - bestreden
 • bevinden - bevond - bevonden
 • bevriezen - bevroor - bevroren
 • bewijzen - bewees - bewezen
 • bezoeken - bezocht - bezocht
 • bidden - bad - gebeden
 • bieden - bood - geboden
 • bijten - beet - gebeten
 • binden - bond - gebonden
 • blazen - blies - geblazen
 • blijven - bleef - gebleven
 • breien - breide - gebreid (of, komisch bedoeld: bree, gebreeën)
 • breken - brak - gebroken
 • brengen - bracht - gebracht
 • buigen - boog - gebogen
   
 • delven - dolf (of: delfde) - gedolven
 • denken - dacht - gedacht
 • doen - deed - gedaan
 • doorgeven - gaf door - doorgegeven
 • dragen - droeg - gedragen
 • drinken - dronk - gedronken
 • druipen - droop - gedropen
 • duiken - dook - gedoken
 • durven - durfde (of: dorst) - gedurfd
 • ervaren - ervoer (of: ervaarde) - ervaren
 • erven - erfde - geërfd (of, komisch bedoeld: orf, georven)
 • eten - at - gegeten
 • fluiten - floot - gefloten
 • gaan - ging - gegaan
 • gebieden - gebood - geboden
 • gelden - gold - gegolden
 • genezen - genas - genezen
 • genieten - genoot - genoten
 • geven - gaf - gegeven
 • gieten - goot - gegoten
 • glijden - gleed - gegleden
 • glimmen - glom - geglommen
 • graven - groef - gegraven
 • hangen - hing - gehangen
 • hebben - had - gehad
 • heffen - hief - geheven
 • helpen - hielp - geholpen
 • hijgen - hijgde (of: heeg) - gehijgd (of: gehegen)
 • hoeven - hoefde - gehoeven (of: gehoefd)
 • houden - hield - gehouden
 • houwen - hieuw - gehouwen *
    
 • kiezen - koos - gekozen
 • kijken - keek - gekeken
 • klagen - klaagde (of: kloeg), geklaagd
 • klimmen - klom - geklommen
 • kluiven - kloof - gekloven
 • knijpen - kneep - geknepen
 • komen - kwam - gekomen
 • kopen - kocht - gekocht
 • krijgen - kreeg - gekregen
 • krijsen - krijste (of: krees) - gekrijst (of: gekresen)
 • krimpen - kromp - gekrompen
 • kruipen - kroop - gekropen
 • kunnen - kon - gekund
 • kwijten - kweet - gekweten
 • lachen - lachte - gelachen *
 • laten - liet - gelaten
 • lezen - las - gelezen
 • liegen - loog - gelogen
 • liggen - lag - gelegen
 • lijden - leed - geleden
 • lijken - leek - geleken
 • lopen - liep - gelopen
 • malen - maalde - gemalen
 • melken - molk (of: melkte) - gemolken
 • meten - mat - gemeten
 • moeten - moest - gemoeten
 • mogen (mag) - mocht - gemogen
 • neigen - neigde - geneigd (niet sterk)
 • nemen - nam - genomen
 • nijgen (= buigen) - neeg - genegen
 • ontbijten - ontbeet - ontbeten
 • opblazen - blies op - opgeblazen
 • opmeten - mat op - opgemeten
 • opschrijven - schreef op - opgeschreven
 • opschuiven - schoof op - opgeschoven
 • opschrikken - schrok op (of: schrikte op) - opgeschrokken (of: opgeschrikt)
 • plegen (= uitoefenen) - pleegde - gepleegd
 • plegen (= gewoon zijn) - placht - geplacht (of: geplogen)
 • pluizen - ploos (of: pluisde) - geplozen (of: gepluisd)
 • prijzen (= eren) - prees - geprezen
 • prijzen (= prijsjes opplakken) - prijsde - geprijsd
   
 • raden - raadde (of: ried) - geraden
 • rieken - rook - geroken
 • rijden - reed - gereden
 • rijten - reet - gereten
 • rijzen - rees - gerezen
 • roepen - riep - geroepen
 • ruiken - rook - geroken
 • scheiden - scheidde - gescheiden
 • schelden - schold - gescholden
 • schenden - schond - geschonden
 • schenken - schonk - geschonken
 • scheppen (= creëren, maken) - schiep - geschapen 
  MAAR:
  scheppen (= oppakken met een schep) - schepte - geschept 
    
 • scheren (= haren verwijderen) - schoor - geschoren
  MAAR:
  scheren (= rakelings langsvliegen) - scheerde - gescheerd
     
 • schieten - schoot - geschoten
 • schrijven - schreef - geschreven
 • schrikken - schrok - geschrokken
 • schuiven - schoof - geschoven
 • slaan - sloeg - geslagen
 • slapen - sliep - geslapen
 • slijpen - sleep - geslepen
 • slijten - sleet - gesleten
 • slinken - slonk - geslonken
 • sluiten - sloot - gesloten
 • smelten - smolt - gesmolten
 • snijden - sneed - gesneden
 • snuiten - snoot - gesnoten
 • snuiven - snoof - gesnoven
 • spinnen (= een draad maken) - spon - gesponnen
 • spijten - speet - gespeten
 • splijten - spleet - gespleten
 • spreken - sprak - gesproken
 • springen - sprong - gesprongen
 • spugen - spuugde (of: spoog) - gespuugd (of: gespogen)
 • spuiten - spoot - gespoten
 • staan - stond - gestaan
 • sterven - stierf - gestorven
 • stijgen - steeg  gestegen
 • stinken - stonk - gestonken
 • stoten - stootte (of: stiet) - gestoten
 • strijden - streed - gestreden
 • strijken - streek -gestreken
 • stuiven - stoof - gestoven
 • terugvinden - vond terug - teruggevonden
 • tijgen - toog - getogen
 • treden - trad - getreden
 • treffen - trof - getroffen
 • trekken - trok - getrokken *
 • uitblazen - blies uit - uitgeblazen
 • uittrekken - trok uit - uitgetrokken
 • uitvinden - vond uit - uitgevonden
 • uitzenden - zond uit - uitgezonden
 • vallen - viel - gevallen
 • vangen - ving - gevangen
 • varen - voer (of: vaarde) - gevaren
 • vechten - vocht - gevochten *
 • verbieden - verbood - verboden
 • verbinden - verbond - verbonden
 • verblijven - verbleef - verbleven
 • verdenken - verdacht - verdacht
 • vergeten - vergat - vergeten
 • verheffen - verhief - verheven
 • verkiezen - verkoos - verkozen
 • verkopen - verkocht - verkocht
 • verliezen - verloor - verloren
 • vermijden - vermeed - vermeden
 • verraden - verraadde (of: verried) - verraden
 • verschuiven - verschoof - verschoven
 • verwijzen - verwees - verwezen
 • verzoeken - verzocht - verzocht
 • vinden - vond - gevonden
 • vlechten - vlocht - gevlochten
 • vliegen - vloog - gevlogen *
 • voldoen - voldeed - voldaan
 • voorlezen - las voor - voorgelezen
 • vouwen - vouwde - gevouwen
 • vragen - vroeg - gevraagd
 • vreten - vrat - gevreten
 • vriezen - vroor - gevroren
 • vrijen = vrijde (of:vree) - gevrijd (of: gevreeën)
 • waaien - woei (of: waaide) - gewaaid
 • wassen - waste - gewassen
 • wegen - woog - gewogen
 • weglaten - liet weg - weggelaten
 • weglopen - liep weg - weggelopen
 • werpen - wierp - geworpen
 • werven - wierf - geworven
 • weten - wist - geweten
 • weven - weefde - geweven
 • wijken - week - geweken
 • wijzen - wees - gewezen
 • willen - wou (of: wilde) - gewild
 • worden - werd - geworden
 • wreken - wreekte - gewroken
 • wrijven - wreef - gewreven
 • wringen - wrong - gewrongen
    
 • zeggen - zei (of: zegde) - gezegd
 • zeiken - zeikte (of: zeek) - gezeikt (of: gezeken)
 • zenden - zond - gezonden
 • zien - zag - gezien
 • zijgen - zeeg - gezegen
 • zijn (ik ben, jij bent, ben jij, hij is) - was - geweest
 • zingen - zong - gezongen
 • zinken - zonk - gezonken
 • zitten - zat - gezeten
 • zoeken - zocht - gezocht
 • zuigen - zoog - gezogen *
 • zullen - zou - (gezuld)
 • zweren (= plechtig verklaren) - zwoer (zweerde) - gezworen (gezweerd)
 • zweren (= een zweer vertonen) - zwoor (zweerde) - gezworen
 • zwerven - zwierf - gezworven
 • zwijgen - zweeg - gezwegen

 

* Sommige werkwoorden zijn samengesteld uit een sterk werkwoord + een ander woord, zoals 'stofzuigen'. Deze samengestelde werkwoorden zijn niet deelbaar: het is 'hij stofzuigt' en niet 'hij zuigt stof'. Daardoor veranderen de werkwoorden in een zwak werkwoord ('stofzuigde' en 'gestofzuigd').

 • beeldhouwen - beeldhouwde - gebeeldhouwd
 • bekvechten - bekvechtte - gebekvecht
 • glimlachen - glimlachte - geglimlacht
 • stofzuigen - stofzuigde - gestofzuigd
 • stuiptrekken - stuiptrekte - gestuiptrekt
 • zweefvliegen - zweefvliegde - gezweefvliegd

Noordhoff Uitgevers


  

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Afrikaans  Plus-Taaltest  

© 2010 - Beter Spellen is een initiatief van

 Martin van Toll Producties